Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Świadectwo pracy – najważniejsze informacje

Świadectwo pracy jest dokumentem, który w sposób szczegółowy potwierdza istnienie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Konieczność wydania świadectwa pracy powstaje na skutek rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

W tym wpisie dowiesz się:

  • Jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy,
  • Ile czasu ma pracodawca na to, aby wystawić świadectwo pracy,
  • Co zrobić w sytuacji, kiedy w świadectwie pracy wystąpiły błędy,
  • Ile czasu ma pracodawca na to, aby sprostować świadectwo pracy,
  • Jakie działania można podjąć, kiedy pracodawca nie sprostował świadectwa pracy.

Elementy świadectwa pracy

W każdym świadectwie pracy muszą znaleźć się następujące informacje o:

1⃣ okresie bądź okresach zatrudnienia

2⃣ wymiarze czasu pracy pracownika

3⃣ rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju zajmowanego stanowiska bądź pełnionej funkcji

4⃣ trybie oraz podstawie prawnej rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy

5⃣ urlopie wypoczynkowym, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz urlopie, który został wykorzystany w tym roku

6⃣ wykorzystanym urlopie: bezpłatnym, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym wraz z podstawą prawną ich udzielenia

7⃣ okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy

8⃣ zwolnieniu od pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy

9⃣ liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy

1⃣0⃣ okresie odbytej służby wojskowej bądź jej innej formie

1⃣1⃣ wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze

1⃣2⃣ wykorzystaniu dodatkowego urlopu bądź innych świadczeń czy uprawnień, które zostały przewidziane w przepisach

1⃣3⃣ okresach nieskładkowych, które przypadają w tym okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy

1⃣4⃣ należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania stosunku z powodu braku środków finansowych

1⃣5⃣ wysokości, składnikach wynagrodzenia, a także kwalifikacjach pracownika – informacja ta jest zamieszczana na żądanie pracownika

1⃣6⃣ zajęciu wynagrodzenia przez komornika

1⃣7⃣ okresach wykonywania pracy tymczasowej, jeśli takowa miała miejsce wraz z uwzględnieniem pracodawcy użytkownika

1⃣8⃣ możliwości wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

Ile czasu ma Twój pracodawca na to, aby wystawić świadectwo pracy?

Pracodawca zobowiązany jest do tego, aby wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy w sytuacji, kiedy nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu kolejnych 7 dni. Jeśli jednak zaistnieją obiektywne przyczyny, przez które świadectwo pracy nie mogło zostać wydane tego dnia, wówczas pracodawca w ciągu 7 dni od tego dnia, ma obowiązek dostarczenia pracownikowi świadectwa pracy. 

Co zrobić, kiedy w świadectwie pracy znajdują się błędne informacje? 

W sytuacji, kiedy w świadectwie pracy występują błędy, pracownik ma 14 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy na to, aby wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. 

Ile czasu ma pracodawca na to, aby sprostować świadectwo pracy? 

Pracodawca od dnia otrzymania wniosku od pracownika odnośnie sprostowania świadectwa pracy, ma 7 dni na jego sprostowanie i wydanie go pracownikowi. 

Co możesz zrobić, kiedy pracodawca nie sprostował świadectwa pracy? 

W sytuacji, kiedy pracodawca odmówił sprostowania świadectwa pracy, pracownik ma 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy.

Jeśli pracodawca nie chce sprostować Twojego świadectwa pracy i nie wiesz jakie kroki możesz podjąć, umów się na konsultację ze specjalistą z Centrum Prawa Pracy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy

Zapoznaj się również z drugą częścią wpisu, która dotyczy sprostowania świadectwa pracy po wyroku sądowym. Poruszamy tam kwestię możliwych roszczeń pracownika jak i warunków, które należy spełnić, aby roszczenie to było skuteczne: 

https://centrumprawapracy.pl/negocjacje-z-pracodawcami/sprostowanie-swiadectwa-pracy-po-wyroku-sadowym/