Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Brak zapłaty wynagrodzenia

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowe oraz prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. W przypadku niewykonania tego obowiązku, pracownikowi przysługują pewne możliwości prawne, dzięki którym możliwe będzie wyegzekwowanie wynagrodzenia. 

W tym wpisie dowiesz się:

  • czy pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie pracownikom,
  • czy powód niewypłacenia terminowo wynagrodzenia przez pracodawcę wpływa na możliwe konsekwencje,
  • jakie możliwości prawne posiada pracownik, którzy nie otrzymał wynagrodzenia.

Czy pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie pracownikom

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wynagrodzenie należy wypłacać w miejscu, terminie oraz czasie określonym w regulaminie pracy i innych przepisach prawa pracy.  Wynagrodzenie jest płatne raz w miesiącu, jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie może być wypłacane również częściej, np. raz w tygodniu, jednak wypłata świadczenia musi nastąpić w stałym oraz ustalonym z góry terminie. 

Czy powód niewypłacenia terminowo wynagrodzenia przez pracodawcę wpłynie na ewentualne konsekwencje

To pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby zabezpieczyć odpowiednie sumy pieniędzy, które zostaną przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Dlatego też brak płynności finansowej pracodawcy nie jest powodem, dla którego pracodawca mógłby nie wypłacać wynagrodzeń pracownikom. Dla pracownika powód niewypłacenia wynagrodzenia nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa pracy. 

Możliwości prawne pracownika, który nie otrzymał wynagrodzenia

W sytuacji, kiedy pracodawca notorycznie spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia bądź też nie wypłaca go wcale, pracownik ma kilka możliwości prawnych.

1⃣ Pierwszą z nich jest możliwość złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. W skardze tej należy zawrzeć jak najwięcej istotnych informacji; przede wszystkim o wysokości zaległości pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy po rozpatrzeniu skargi, możliwym skontrolowaniu pracodawcy, może zobowiązać go do płatności wynagrodzenia. 

2⃣ Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia może także zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Fundusz ten pełni funkcję gwarancyjną dla pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzenia, jednak w ograniczonym zakresie. Dotyczy wyłącznie świadczeń w razie niewypłacalności pracodawcy, która wynika np. z upadłości pracodawcy. 

3⃣ Kolejną możliwością prawną pracownika, który nie otrzymał wynagrodzenia od pracodawcy jest złożenie pozwu do sądu pracy. Pozew może zostać wniesiony przez pracownika bądź jego pełnomocnika. Sąd rozstrzyga o roszczeniach, które wynikają z zatrudnienia. 

4⃣ Każdy pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia, może domagać się także ustawowych odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia. 

5⃣ W sytuacji, kiedy pracownik poniósł szkodę związaną z brakiem wynagrodzenia, może domagać się od pracodawcy odszkodowania. Szkoda ta może być związana np. z nieuregulowaniem swoich zobowiązań związanych z kredytem, czego przyczyną był brak wynagrodzenia. Pracownik musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brakiem wynagrodzenia a szkodą. 

6⃣ Notoryczny brak wypłaty wynagrodzenia może zostać uznany za ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. Może też być powodem rozwiązania przez pracownika umowy bez okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym. 

Jeśli pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – jedynym miejscem, w którym reprezentuje się wyłącznie pracowników.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy