Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application
 • Umów online:nakiedy.pl
Image Alt

Publikacje

 • Urlop macierzyński to urlop, który dotyczy sprawowania opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownicy powrót do pracy na to stanowisko, które zajmowała wcześniej. A co w sytuacji, kiedy nastąpiła likwidacja stanowiska?

 • Z odejściem z pracy wiąże się kilka rodzajów świadczeń, które należą się pracownikowi. Pracodawca ma zatem obowiązek wypłacenia pracownikom lub członkom ich rodzin świadczenia w przypadku ustania stosunku pracy. 

 • Wygaśnięcie umowy o pracę to jedna z możliwości ustania stosunku pracy. Ma miejsce jedynie w sytuacjach określonych w przepisach prawa pracy. W jakich sytuacjach dochodzi do wygaśnięcia umowy o pracę?

 • Prowadząc konsultacje w Kancelarii Centrum Prawa Pracy bardzo często mamy do czynienia z odwołaniem się od wypowiedzenia umowy o pracę. W dzisiejszym wpisie pokażemy Państwu jak wygląda praktyka - czyli to, jak pracujemy i pomagamy Klientom. 

 • Rekrutacja stanowi jeden z elementów planowania zatrudnienia. Ma na celu to, by pracodawca zatrudnił osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami na dane stanowisko. I tutaj powstaje pytanie: czy w trakcie rekrutacji może dojść do dyskryminacji?

 • Rejestracja osób na szczepienie przeciwko COVID-19 ruszyła pełną parą, dlatego zaczęła pojawiać się kwestia dotycząca szczepienia pracowników. Termin szczepienia może przypaść w godzinach pracy, więc pojawiło się pytanie: czy pracownik otrzyma dzień wolny na szczepienie przeciwko COVID-19?

 • Wynagrodzenie za pracę jest obowiązkowym świadczeniem majątkowym. Należy się pracownikowi za świadczenie pracy czy inne zdarzenia, które są mu równoważne. Wynagrodzenie to też okresowo wypłacane świadczenie ze stosunku pracy, które jest należne pracownikowi od pracodawcy za wykonaną pracę. 

 • Jak wiadomo, wszelkie spory związane z prawem pracy, rozstrzyga sąd pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że ważnym elementem postępowania sądowego w sprawach pracowniczych, są koszty procesowe. Zatem, dziś odpowiadamy na pytanie: ile wynoszą koszty sądowe w 2021 roku.

 • Zdaniem pracowników umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej pożądany rodzaj umowy. Tym bardziej obecnie, kiedy sytuacja na rynku pracy zmienia się tak dynamicznie. Taki rodzaj świadczenia pracy daje pracownikowi największe poczucie bezpieczeństwa. 

 • Dziś postanowiliśmy pokazać Państwu nieco praktyki w związku z pracą w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona, jednak pracodawca ma obowiązek prowadzenia jej ewidencji. Dzięki temu może realizować prawa pracownika. A co w sytuacji, kiedy pracodawca nie prowadzi ewidencji pracy albo prowadzi ją w sposób nierzetelny? Jak pracownik może udowodnić nadgodziny? 

 • Jeśli pracodawca zatrudni Cię w celu zastąpienia nieobecnego pracownika, zatrudnia Cię na czas określony. Istotne jest zatem, żeby pracownik miał świadomość jak wyglądają jego prawa i obowiązki związane z tego rodzaju umową. 

 • Wynagrodzenie za pracę stanowi ważny i konieczny element stosunku pracy, niezależnie od jego rodzaju. Należy się pracownikowi za wykonaną pracę, a także (w niektórych przypadkach) za czas niewykonywania pracy. Zdarza się jednak tak, że pracodawca nieterminowo wypłaca wynagrodzenie lub nie wypłaca go wcale. Jakie działania może wówczas podjąć pracownik? 

 • Umowa o pracę na czas określony jest najczęściej stosowaną umową terminową. Strony tej umowy zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostać w stosunku pracy przez konkretny czas. Pracodawca podejmuje decyzję o tym, czy zatrudnia danego pracownika na czas określony. Natomiast pracownik akceptuje przedstawione warunki na podstawie umowy na czas określony.

 • Likwidacja zakładu pracy to trudna sytuacja zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zazwyczaj wynika ze złej kondycji firmy, co może powodować różnego rodzaju problemy z wypłacalnością. W dzisiejszym wpisie omówimy to, jak odzyskać należne wynagrodzenie, kiedy pracodawca zlikwidował zakład pracy. 

 • Umowa o pracę na okres próbny to umowa terminowa, która w bardzo krótkim zakresie czasowym daje pracownikowi możliwość świadczenia pracy. Po upływie określonego czasu, pracownik nie może żądać od pracodawcy kontynuowania zatrudnienia. Umowa ta może poprzedzać zawarcie innej umowy o pracę.

 • Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Każdy pracownik musi posiadać własną ewidencję, w której  znajdują się: ewidencja czasu pracy, dokumentacja dotycząca wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski złożone przez pracownika. W dzisiejszym wpisie powiemy co zrobić, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny. 

 • Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników określają przepisy zawarte w kodeksie pracy. Zasad tych nie może zmieniać regulamin pracy czy umowa o pracę. Jeśli nałożono na Ciebie karę porządkową, to powinieneś wiedzieć, jakie masz uprawnienia jako pracownik. Dlatego dziś przygotowaliśmy publikację dotyczącą Twoich praw w kwestii Twoich praw związanych z nałożeniem na Ciebie kary porządkowej. 

 • Umowę o pracę może wypowiedzieć każda ze stron, czyli pracodawca lub pracownik. Należy jednak wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem, aby wypowiedzenie było skuteczne. W dzisiejszej publikacji omówimy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

 • Pracodawcy zgodnie z przepisami mogą nakładać na pracowników kary porządkowe, jeśli ci naruszą swoje obowiązki pracownicze. Aby zastosować karę adekwatną do naruszenia obowiązków przez pracownika, pracodawca musi najpierw dokonać oceny zachowania pracownika. W dzisiejszym wpisie mogą zapoznać się Państwo z procedurą nakładania kar porządkowych na pracownika. 

 • Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika już u nowego pracodawcy. Dlatego tak istotne jest zawarcie w nim prawidłowych danych. Jeśli w świadectwie pojawi się błąd, wówczas pracownik ma możliwość złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. 

 • Pracownik, który narusza zasady porządku pracy powinien mieć świadomość tego, że za takie zachowania może ponieść konsekwencje. Pracodawca bowiem ma prawo do tego, aby nałożyć na pracownika kary porządkowe. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu tematykę kary porządkowej. 

 • Obecnie nasz rząd realizuje Narodowy Program Szczepień, w którym Polacy szczepią się na koronawirusa. W związku z tym powstaje dużo pytań o to, czy pracodawca może wymagać od pracownika zaszczepienia się na COVID-19.

 • W kodeksie pracy nie znajdziemy regulacji dotyczących wad oświadczenia woli, dlatego w takim przypadku stosuje się przepisy prawa cywilnego. Dobrym przykładem są wady oświadczenia woli składane przez pracowników i pracodawców oraz skutki tych czynności prawnych.

 • Czynników, które są odpowiedzialne za mobbing jest więcej. Zrozumienie tego zjawiska jest możliwe wtedy, kiedy można połączyć 3 perspektywy: ofiary, mobbera oraz organizacji, w której dochodzi do mobbingu. Wystąpienie mobbingu to konsekwencja interakcji zachodzących między tymi właśnie czynnikami.

 • Dla wielu pracowników mobbing jest zjawiskiem wstydliwym, a dodatkowo powoduje upokorzenie, bardzo silny stres i bezradność. Dlatego warto znać swoje prawa i wiedzieć jakie działania podjąć, aby mobbing udowodnić. W dzisiejszym wpisie powiemy Wam, jak możecie udowodnić mobbing w miejscu pracy.

 • Tak jak w przypadku ofiary, trudno jednoznacznie wskazać na typ osobowości mobbera, jednak istnieją pewne cechy, które można mu przypisać. Mobbing jest także taktyką, która służy pozbyciu się pracownika, sposobem na to, aby zredukować zatrudnienie w okolicznościach kryzysu na rynku. W tej sytuacji mamy wielość motywów, jednak w dzisiejszym wpisie zajmiemy się sylwetką mobbera. 

 • Mobbing to zjawisko bardzo trudne do zdefiniowania oraz zdiagnozowania. Wspólne cechy mobbingu według wielu definicji to: niszcząca komunikacja, zniekształcenie percepcji u osób, które obserwują te zdarzenia, wykluczenie. Mobbing niesie ze sobą również inne skutki. Dziś przyjrzymy się ujęciu psychologicznemu mobbingu. 

 • W każdej sytuacji mobbing jest ingerencją w dobra osobiste człowieka. Dobrami osobistymi są tutaj wartości niematerialne, które łączą się z jednostką. Dlatego też istnieje możliwość dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych od mobbera, a on sam może ponosić odpowiedzialność karną.

 • Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu istnieje w polskim prawie od chwili, w której pojawiła się definicja mobbingu. Pracownik, który doznał mobbingu lub w konsekwencji rozwiązał umowę o pracę,  może dochodzić od pracodawcy odszkodowania.

 • W praktyce mobbing jest zjawiskiem, które trudno udowodnić. Dzieje się tak dlatego, że należy wykazać wszystkie elementy definicji mobbingu. Nie można go mylić z sytuacją konfliktową z pracodawcą, współpracownikami czy pojedynczym incydentem. 

 • Mobbing to pojęcie bardzo złożone, o wielu aspektach. Zakres tego terminu różni się w zależności od tego, czy patrzymy na mobbing z perspektywy prawa czy perspektywy społecznej. Warto też wiedzieć czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz jakie roszczenia przysługują mobbingowanemu pracownikowi. 

 • Od lat coraz częściej pojawia się temat mobbingu w miejscu pracy. Mobbing to proces długotrwały i uporczywy - musi powtarzać się wielokrotnie, przez dłuższy czas, a także systematycznie. 

 • Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia to drugi obok zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy, rodzaj zakazu dotyczący konkurencyjnej działalności pracownika. 

 • Zakaz konkurencji jest zobowiązaniem pracownika do tego, że nie podejmie prowadzenia konkurencyjnej działalności wobec pracodawcy. Dotyczy on też podjęcia zatrudnienia w ramach stosunku pracy u podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną. 

 • Zwolnienie dyscyplinarne, czyli tzw. dyscyplinarka jest specyficznym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Zastosowanie przez pracodawcę tego rodzaju rozwiązania umowy powinno być stosowane zawsze wyjątkowo oraz z ostrożnością. 

 • Podczas zawierania umowy o pracę strony ustalają w niej warunki pracy i płacy. Bywają jednak sytuacje, w których koniecznością staje się zmiana warunków pracy. Można tego dokonać poprzez powierzenie pracownikowi innej pracy, jeśli pojawią się takie potrzeby po stronie pracodawcy.

 • Zawarcie umowy w sposób prawidłowy jest niezwykle ważne dla stabilności i jakości zatrudnienia pracownika. Istotna jest również zgodność tej czynności z przepisami prawa. Niektórzy z pracodawców zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, choć wykonują oni pracę w ramach stosunku pracy. Jakie możliwości ma taki pracownik?

 • Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników może wystąpić także u tych pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników. 

 • Zwolnienia indywidualne, zgodnie z ustawą o  szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników to wypowiedzenia dokonane przez pracodawców oraz porozumienia stron, które nie dotyczą jedynie pojedynczych zatrudnionych, ale także grup, które liczą mniej niż 20 pracowników i przyczyny niedotyczące pracowników są jedynym powodem, który uzasadnia wypowiedzenie stosunków pracy.

 • Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników. Przyczyną zwolnień grupowych są przyczyny, które leżą po stronie pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracowników w ramach zwolnień grupowych z zachowaniem odpowiedniej procedury. 

 • Zwolnienia grupowe są zwolnieniami dużej grupy pracowników z przyczyn, które nie dotyczą pracowników. W większości przypadków wiążą się ze złą kondycją finansową przedsiębiorstwa. 

 • W każdym stadium postępowania powinno dążyć się do zawarcia ugody między stronami. Ugodowe rozwiązanie sporu jest jedną z najlepszych możliwości załatwienia sprawy. Ugoda może być zawarta jeszcze przed rozpoczęciem procesu, czyli podczas postępowania pojednawczego. 

 • Kiedy dochodzi do konfliktu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, warto zadbać o to, aby osiągnąć porozumienie dzięki zawezwaniu do próby ugodowej.Pracodawca oraz pracownik powinni dążyć do polubownego rozwiązania sporu między nimi. 

 • Jak wiemy, do urlopów związanych z rodzicielstwem można zaliczyć urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Warto omówić sytuację, kiedy pracownica zachodzi w ciążę w trakcie trwania jednego z tych urlopów.

 • Przepisy prawa pracy gwarantują kobiecie w ciąży szczególną ochronę przez zwolnieniem. Dlatego też pracodawcy mają obowiązek stworzenia pracownicom w ciąży odpowiednich warunków zatrudnienia. Ochrona ta przejawia się głównie w zakazie zwalniania kobiet w ciąży.

 • Polskie prawo przewiduje możliwość ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych. Dzięki zwolnieniu z kosztów sądowych nie ma konieczności uiszczania opłaty. 

 • Do zasad procedury cywilnej można zaliczyć odpłatność postępowania sądowego i ponoszenie kosztów procesu przez stronę, która przegra postępowanie. A co ze sprawami pracowniczymi i kosztami z tym związanymi? 

 • Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku. A co w sytuacji, kiedy nie wykorzystałeś urlopu, a już nie pracujesz dla tego pracodawcy? Wówczas należy Ci się ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 • Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw pracowników. Pracodawca musi być świadomy tego, iż za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, może zostać nałożona na niego kara. 

 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje każdemu, kto nie jest zadowolony z decyzji wydanej przez ten organ. W dzisiejszym wpisie przybliżymy tryb postępowania ZUS-u, kiedy otrzyma odwołanie.

 • Sprawy dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych stanowią dużą część spraw rozpatrywanych przez sąd pracy. Sprawy rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczą kwestii związanych z różnego rodzaju świadczeniami. Co można zrobić, kiedy ZUS wyda  niekorzystną dla nas decyzję? Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie.

 • Wypadek przy pracy może zdarzyć się na każdym stanowisku i każdemu pracownikowi. Dlatego też warto znać procedurę powypadkową, a także ważne terminy, żeby wiedzieć jak zachować się w tej niecodziennej sytuacji.

 • Wiele osób zastanawia się jakie zdarzenia kwalifikują się do uznania wypadku za wypadek przy pracy. Jako, że zdarzenie to może dotknąć każdego pracownika, warto wiedzieć jaka jest jego definicja, kiedy musi zostać zgłoszony i jakie obowiązki ma pracodawca.

 • Do urlopów, które dotyczą sprawowania opieki nad dzieckiem w jego pierwszym okresie życia można zaliczyć urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Po ich zakończeniu pracownik powinien zostać dopuszczony do pracy na takim stanowisku jak wcześniej lub równorzędnym.

 • Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wówczas, kiedy wykonywana przez niego praca szkodliwie wpływa na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go do innej pracy, która byłaby odpowiednia ze względu na jego kwalifikacje oraz stan zdrowia.

 • Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, kiedy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

 • Sprostowanie błędnego świadectwa pracy nie jest dobrą wolą pracodawcy, lecz jego obowiązkiem. Jeśli pracodawca nie sprostował świadectwa pracy, wówczas pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy. Jak wygląda kwestia sprostowania świadectwa pracy po wyroku sądowym? O tym przeczytacie w dzisiejszym wpisie.

 • Świadectwo pracy jest dokumentem, który w sposób szczegółowy potwierdza istnienie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Konieczność wydania świadectwa pracy powstaje na skutek rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

 • Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowe oraz prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. W przypadku niewykonania tego obowiązku, pracownikowi przysługują pewne możliwości prawne, dzięki którym możliwe będzie wyegzekwowanie wynagrodzenia. 

 • Na rynku pracy można zaobserwować dynamiczne zmiany, które wpływają na konkretne przedsiębiorstwa. Zatrudnienie jest bowiem uzależnione od sytuacji ekonomicznej. Sposobem na zmianę warunków umowy o pracę jest tzw. wypowiedzenie zmieniające.

 • Poprzednio omówiono kwestie dotyczące przywrócenia do pracy w sytuacji, kiedy pracodawca naruszył przepisy związane z wypowiadaniem umowy o pracę. Natomiast dziś zajmiemy się odszkodowaniem za bezprawne zwolnienie.

 • Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? O tym przeczytasz w dzisiejszym wpisie.

 • Stosunek pracy to regulacja, która ma szczególny charakter. Przepisy kodeksu pracy kładą bardzo duży nacisk na ochronę interesów pracowników.

 • Jak wyegzekwować roszczenia za nadgodziny, kiedy roszczenie przedawnia się? Jak wygląda kwestia pozwu o zapłatę wynagrodzenia z z tytułu nadgodzin?

 • Często można spotkać się z sytuacją, w której pracownicy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych. Nie są świadomi, że za nadgodziny należą im się świadczenia. Jakie? O tym dowiesz się czytając ten post. 

 • Zwolnienie dyscyplinarne, zwane potocznie dyscyplinarką, jest częstym problemem Klientów kancelarii. W tych sprawach prowadziliśmy konsultacje lub negocjacje. Centrum Prawa Pracy brało udział w postępowaniach sądowym oraz zawierało w imieniu Klientów ugody.

 • Odpowiedzialność materialna pracowników jest zawsze tematem który wzbudza dużo obaw właśnie ze względu na aspekt finansowy. Często w przypadku, gdy pracownik wyrządzi komuś szkodę powstaje pytanie czy faktycznie całą odpowiedzialność przyjmuje pracodawca?

 • Dzisiaj podejmujemy temat podatkowy. Na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? 

 • Nie zgadzasz się z wypowiedzeniem umowy o pracę? Chcesz wiedzieć jaki prawa Ci przysługują? Nie czekaj i sprawdź już teraz - masz niewiele czasu!

 • Czy wiesz, że przysługuje Ci kilka dodatkowych dni na poszukiwanie pracy w przypadku zwolnienia lub z powodu ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Ponadto za te dni powinieneś otrzymać wynagrodzenie.