Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Sprostowanie świadectwa pracy po wyroku sądowym

Sprostowanie błędnego świadectwa pracy nie jest dobrą wolą pracodawcy, lecz jego obowiązkiem. Jeśli pracodawca nie sprostował świadectwa pracy, wówczas pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy. Jak wygląda kwestia sprostowania świadectwa pracy po wyroku sądowym? O tym przeczytacie w dzisiejszym wpisie.

Poprzednio skupiliśmy się na elementach świadectwa pracy, istotnych terminach, a także możliwościach prawnych pracownika, który nie otrzymał sprostowanego świadectwa pracy. Więcej możesz przeczytać tutaj: 

https://centrumprawapracy.pl/negocjacje-z-pracodawcami/swiadectwo-pracy-najwazniejsze-informacje/

Dziś poruszymy kwestię sprostowania świadectwa pracy po wyroku sądowym.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • do czego zobowiązuje pracodawcę prawomocny wyrok w kwestii sprostowania świadectwa pracy,
  • z jakimi roszczeniami może wystąpić pracownik, któremu pracodawca odmawia sprostowania świadectwa pracy,
  • jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracownik skutecznie mógł domagać się odszkodowania od pracodawcy.

Zobowiązania pracodawcy wynikające z prawomocnego wyroku sądu

Jak wspomniano we wcześniejszym wpisie, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy bądź jego sprostowania. Prawomocny wyrok, który nakazuje sprostowanie świadectwa pracy, zobowiązuje pracodawcę do wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy. W sytuacji, kiedy pracodawca nie wykona tego obowiązku, może zostać nałożona na niego grzywna w wysokości od 1000 złotych do 30 000 złotych.

Prawo do odszkodowania

Niespełnienie przez pracodawcę obowiązku wydania bądź sprostowania świadectwa pracy może skutkować obowiązkiem wypłaty odszkodowania dla pracownika. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, która została wyrządzona przez pracodawcę wskutek niewydania świadectwa pracy bądź wydania niewłaściwego dokumentu. Wysokość odszkodowania jest równowartością wynagrodzenia za czas, w którym pracownik pozostawał z tego powodu bez pracy, jednak nie może przekraczać 6 tygodni.

Skuteczność roszczenia – jakie warunki należy spełnić

Aby pracownik mógł skutecznie domagać się odszkodowania od pracodawcy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • naruszenie przez pracodawcę obowiązku terminowego wydania lub sprostowania świadectwa pracy,
  • zaistnienie szkody po stronie pracownika,
  • związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem powstałym z winy pracodawcy a powstałą szkodą.

Szkoda musi mieć charakter majątkowy. Dobrym przykładem jest utrata możliwości zatrudnienia u innego pracodawcy. Dotyczy to tylko odszkodowania za szkody, kiedy z winy pracodawcy, pracownik pozostawał bez pracy. Przykład: utracił możliwość zarobku w związku z tym, że nie pracował. 

Jeśli pracodawca nie chce sprostować Twojego świadectwa pracy albo nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia, umów się na konsultację ze specjalistą z Centrum Prawa Pracy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy