Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Sprzeciw od kary porządkowej i wystąpienie pracownika do sądu pracy

Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników określają przepisy zawarte w kodeksie pracy. Zasad tych nie może zmieniać regulamin pracy czy umowa o pracę. Jeśli nałożono na Ciebie karę porządkową, to powinieneś wiedzieć, jakie masz uprawnienia jako pracownik. Dlatego dziś przygotowaliśmy publikację dotyczącą Twoich praw w kwestii Twoich praw związanych z nałożeniem na Ciebie kary porządkowej. 

W dzisiejszym wpisie omawiamy:

  • uprawnienie pracownika do wniesienia sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej, 
  • uprawnienie pracodawcy – odrzucenie lub uwzględnienie sprzeciwu,
  • wystąpienie do sądu pracy,
  • skutek skorzystania pracownika z jego prawa do sprzeciwu, 
  • zatarcie ukarania. 

 

Wniesienie sprzeciwu od zastosowanej kary porządkowej

Jeśli pracodawca nałożył karę na pracownika, powinien poinformować go o tym na piśmie. Oprócz wskazania rodzaju naruszonych obowiązków oraz daty tego zdarzenia, w zawiadomieniu musi znaleźć się informacja o prawie do zgłoszenia sprzeciwu i terminu na jego zgłoszenie. 

Jeśli pracodawca zastosował karę naruszając przy tym przepisy prawa, pracownik ma 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu na to, aby wnieść sprzeciw. Sprzeciw można wnieść w formie ustnej lub pisemnej, jednak formą bezpieczniejsza jest wniesienie sprzeciwu na piśmie. 

Pracownik, który chce wnieść sprzeciw, może zarzucić pracodawcy, że zastosowanie kary było bezprawne, przekroczono wymagany termin do ukarania, nie wysłuchano pracownika, zawiadomienie o ukaraniu nie miało formy pisemnej. Pracownik, który nie zgadza się z nałożoną karą, może także uznać, że kara nie była adekwatna do przewinienia. 

 

Odrzucenie lub uwzględnienie sprzeciwu przez pracodawcę

Pracodawca podejmuje decyzję dotyczącą uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu po wcześniejszym zapoznaniu się ze stanowiskiem zakładowej organizacji związkowej. Decyzja pracodawcy może zostać przedstawiona ustnie lub na piśmie. Sprzeciw może zostać uwzględniony w całości bądź częściowo. Ze względu na cele dowodowe dobrze jest korzystać z formy pisemnej. Jeśli w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zobowiązany jest, aby zapoznać się ze stanowiskiem międzyzakładowej organizacji związkowej. To właśnie ona reprezentuje pracownika. Stanowisko organizacji związkowej nie jest dla pracodawcy wiążące, jednak takie konsultacje muszą mieć miejsce, aby nie było mowy o uchybieniach. 

Kodeks nie reguluje tego, jak powinien wyglądać sprzeciw od zastosowania kary porządkowej. Jeśli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia, przyjmuje się, że został on uwzględniony. Pracodawca ma zatem 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu na to, aby go odrzucić. Może to zrobić poprzez odesłanie pracownikowi pisma, w którym informuje o odrzuceniu sprzeciwu wniesionego przez pracownika. Terminy te są terminami zawitymi, czyli nie podlegają przywróceniu. 

 

Wystąpienie pracownika do sądu pracy

Pracownik ma 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu na wystąpienie do sądu pracy. Występuje wówczas o uchylenie zastosowanej kary. Wystąpienie pracownika do sądu może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy wyczerpie się procedura wewnątrzzakładowa. Również pracodawca nie musi informować pracownika o prawie do wystąpienia do sądu pracy w kwestii uchylenia zastosowanej kary porządkowej. 

 

Skutek wniesienia sprzeciwu od zastosowanej kary przez pracownika

Czynności takie jak wniesienie sprzeciwu czy wystąpienie pracownika do sądu pracy, nie wstrzymują wykonania kary. Nie zawiesza także skutków jej zastosowania np. w przypadku redukcji premii. O skutkach można mówić dopiero wówczas, kiedy pracodawca uwzględni sprzeciw pracownika lub sąd pracy uchyli zastosowanie kary porządkowej. Nie istnieją także przeciwwskazania do tego, aby pracodawca uwzględnił sprzeciw, który został wniesiony po terminie. 

 

Zatarcie ukarania

Kiedy pracownik nie wniósł sprzeciwu lub sprzeciwu nie uwzględnił pracodawca, karę uznaje się za niebyłą po roku nienagannej pracy. Nienaganna praca oznacza sytuację, w której pracownikowi nie zostaje nałożona kolejna kara porządkowa. Po roku usuwa się z akt osobowych odpis zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej. Pracodawca może rownież uznać karę za niebyłą z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji związkowej. 

 

Jesteś pracownikiem, na którego nałożono karę porządkową? Chcesz odwołać się od nagany lub kary pieniężnej, nałożonej przez pracodawcę? Skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – zajmujemy się prawem pracy we Wrocławiu i Warszawie, pomagamy wyłącznie pracownikom. Podczas konsultacji omówimy najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy