Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Zawezwanie do próby ugodowej – wniosek

Kiedy dochodzi do konfliktu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, warto zadbać o to, aby osiągnąć porozumienie dzięki zawezwaniu do próby ugodowej.Pracodawca oraz pracownik powinni dążyć do polubownego rozwiązania sporu między nimi. 

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się:

  • czym jest postępowanie pojednawcze i jaka jest jego istota
  • co należy umieścić we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
  • jaka jest właściwość sądu
  • ile kosztuje złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
  • jakie są skutki zawezwania do próby ugodowej
  • jak to wygląda w praktyce.

 

Istota postępowania pojednawczego

Celem postępowania pojednawczego jest możliwość uregulowania pewnych spraw w drodze ugody przed wniesieniem pozwu. Postępowanie to jest postępowaniem pomocniczym. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego, postępowanie pojednawcze może przynieść następujące rezultaty:

  • zawarcie ugody
  • niezawarcie ugody ze względu na negatywne postępowanie strony zawezwanej do próby ugodowej
  • uznanie ugody za niedopuszczalną w przypadku, kiedy ugoda byłaby niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego bądź uzgodnienia w niej zawarte mają na celu obejście prawa.

 

Elementy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musi spełniać warunki pisma procesowego. We wniosku tym muszą znaleźć się następujące elementy:

1⃣ właściwy tytuł wniosku

2⃣ dane stron

3⃣ oznaczenie sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania bądź siedziby przeciwnika

4⃣ precyzyjne określenie przedmiotu zawezwania do próby ugodowej, czyli tego, jakiego roszczenia domaga się wzywający od przeciwnika – chodzi tutaj o dokładne określenie wysokości i podstawy roszczenia

5⃣ oznaczenie sprawy – należy wskazać wszelkie okoliczności, z których wynika nasze roszczenie. Opis powinien jednak przedstawiać przedmiot wniosku i naszą sytuację

6⃣  przedstawienie propozycji ugodowych

7⃣ podpis lub podpis pełnomocnika

8⃣ załączniki. 

Jeśli w zawezwaniu do próby ugodowej nie pojawią się: oznaczenie sprawy czy propozycje ugody, wówczas sąd wezwie wzywającego do uzupełnienia braków w zawezwaniu w konkretnym terminie pod rygorem zwrócenia wniosku. 

 

Właściwość sądu

Zgodnie z przepisami zawartymi w KPC postępowanie pojednawcze zawsze zależy do właściwości sądu rejonowego. Przy składaniu zawezwania do próby ugodowej, jeśli sprawa dotyczy prawa pracy, powinna być rozpatrywana przez sąd pracy. Dlatego też wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musi zostać skierowany do sądu rejonowego sądu pracy tj. wydziału pracy bądź wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Z kolei pracodawca powinien złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika.

 

Jaki jest koszt wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty od pozwu, tj. 1% wartości przedmiotu sporu. 

 

Skutki wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez każdą czynność przed właściwym organem, który został powołany do rozstrzygnięcia sporów.  Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia. Jednak należy wskazać, iż warunkiem koniecznym, dzięki któremu możliwe jest przerwanie biegu przedawnienia jest dokładne określenie przedmiotu zawezwania do próby ugodowej, czyli określenie rodzaju, wysokości wierzytelności pieniężnej. 

 

W praktyce

W naszej praktyce spotkaliśmy się z ciekawą sytuacją. Nasza Klientka przez kilka miesięcy negocjowała z pracodawcą kwestię wynagrodzenia za nadgodziny. Wraz z upływem czasu biegł również termin przedawnienia. Niezwłocznie złożyliśmy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, dzięki czemu podjęte przez nas działanie przerwało bieg przedawnienia. 

 

Negocjujesz z pracodawcą? Nie przynosi to spodziewanych efektów i nie wiesz, jakie kroki możesz wykonać – skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy – adwokaci wyjaśnią Ci, jakie masz możliwości i podejmą działania w Twojej sprawie.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy