Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Zawezwanie do próby ugodowej – procedura

W każdym stadium postępowania powinno dążyć się do zawarcia ugody między stronami. Ugodowe rozwiązanie sporu jest jedną z najlepszych możliwości załatwienia sprawy. Ugoda może być zawarta jeszcze przed rozpoczęciem procesu, czyli podczas postępowania pojednawczego. 

W dzisiejszej publikacji wyjaśniamy: 

 • jakie są przesłanki dopuszczalności ugody 
 • jaki jest cel zawezwania do próby ugodowej
 • jak wygląda procedura zawezwania do próby ugodowej już po złożeniu wniosku 
 • jakie są zalety zawezwania do próby ugodowej

 

Przesłanki dopuszczalności ugody

Przesłanki dopuszczalności ugody sądowej:

 • ugodę można zawrzeć w każdym stadium postępowania,
 • przedmiotem ugody sądowej może być wyłącznie sprawa cywilna, dla której została przewidziana droga sądowa. Charakter sprawy musi pozwalać na zawarcie ugody między stronami,
 • treść ugody nie może naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego. Nie można jej również wykorzystywać do tego, aby obejść przepisy. 

 

Cel zawezwania do próby ugodowej

Celem zawezwania do próby ugodowej jest podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu między stronami, w tym przypadku pracodawcą a pracownikiem. Dzięki zawezwaniu do próby ugodowej strony mają możliwość podjęcia negocjacji odnośnie przedmiotu sporu. W trakcie postępowania pojednawczego strony mogą negocjować termin spłaty należności, możliwość rozłożenia jej np. na raty czy anulowanie odsetek, jak również inne ustalenia odnośnie przedmiotu sporu. 

 

Procedura zawezwania do próby ugodowej po złożeniu wniosku 

Pierwszym krokiem zawezwania do próby ugodowej jest złożenie wniosku. 

📑 Więcej o wniosku pisaliśmy w poprzedniej publikacji: https://bit.ly/31I7A9r

Po złożeniu wniosku sąd zawiadamia drugą stronę i wyznacza termin posiedzenia. Zazwyczaj postępowanie pojednawcze kończy się właśnie na pierwszym posiedzeniu. Podczas trwającego posiedzenia sąd zadaje pytania stronom odnośnie tego, czy widzą szansę na zawarcie ugody w danej sprawie.

W sytuacji, kiedy strony nie dojdą do porozumienia, sąd stwierdza, że nie doszło do ugody i postępowanie jest zakończone. Jeśli natomiast strony zgadzają się na ugodę, wówczas mogą negocjować jej warunki. Może zdarzyć się również tak, że negocjacje będą dotyczyły zawiłych kwestii – wówczas sąd może wyznaczyć kolejny termin posiedzenia. 

Z posiedzenia sporządza się protokół, w którym zawiera się treść ugody. Ugodę przed sądem podpisują dwie strony. Co ważne – podczas posiedzenia sąd nie wywiera żadnego nacisku wobec stron, ponieważ obserwuje trwające negocjacje. Dlatego też strony mają możliwość podjęcia samodzielnej próby zawarcia ugody między nimi. Zadaniem sądu jest natomiast czuwanie nad tym, aby ugoda była zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. 

Ugoda, która została zawarta przed sądem i ma nadaną klauzulę wykonalności, jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zalety zawezwania do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • przerwanie biegu przedawnienia,
 • możliwość szybszego zakończenia sporu między stronami,
 • niskie koszty,
 • brak postępowania dowodowego,
 • szansa na uniknięcie procesu.

 

Jeśli negocjujesz z pracodawcą, a nie przynosi to spodziewanych efektów i nie wiesz, jakie kroki możesz wykonać, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy – adwokaci wyjaśnią Ci, jakie masz możliwości i podejmą działania w Twojej sprawie.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy