Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Polskie prawo przewiduje możliwość ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych. Dzięki zwolnieniu z kosztów sądowych nie ma konieczności uiszczania opłaty. 

W tym wpisie dowiesz się:

 • Jaki może być zakres zwolnienia z kosztów sądowych,
 • Kto może ubiegać się o zwolnienie z kosztów,
 • Kiedy możesz ubiegać się o zwrot kosztów,
 • Co zawrzeć w uzasadnieniu takiego wniosku,
 • Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. 

 

Zakres zwolnienia z kosztów sądowych

Można wyróżnić:

 • całkowite zwolnienie z kosztów sądowych
 • częściowe zwolnienie z kosztów sądowych.

W przypadku całkowitego zwolnienia z kosztów sądowych strona nie musi uiszczać opłat sądowych, a także nie ponosi wydatków. 

Częściowe zwolnienie z kosztów sądowych ma różny zakres. Może dotyczyć niektórych kosztów sądowych, zwolnienia od ułamkowej części tych kosztów bądź określonej kwoty. Częściowe zwolnienie może polegać również na zwolnieniu od niektórych opłat, wydatków bądź od opłat co do pewnej części roszczenia.

Przykładem może być zwolnienie z kosztów zastępstwa procesowego, czyli radcy prawnego bądź adwokata czy też zwolnienie z kosztów za biegłego sądowego. W tym miejscu chcielibyśmy również obalić mit, że osoby, które mają pełnomocników, nie są zwalniane z kosztów. W naszej Kancelarii Centrum Prawa Pracy wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy nasi Klienci, pomimo korzystania z naszej pomocy, byli zwalniani z kosztów sądowych. 

 

Kto może starać się o zwolnienie z kosztów sądowych

O zwolnienie z kosztów sądowych może ubiegać się osoba fizyczna, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść tych wydatków bez uszczerbku utrzymania siebie oraz swojej rodziny. Również osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym ustawa przyznała zdolność prawną, mogą zostać zwolnione z kosztów sądowych, jeśli wykażą, że nie posiadają środków na uiszczenie tych kosztów. 

 

Zwolnienie z kosztów sądowych

Zwolnienie z kosztów sądowych dotyczy sytuacji wyjątkowych. Jest to pomoc dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, przez co nie posiadają środków do tego, aby ponieść koszty sądowe bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Istnieją również sytuacje, kiedy to strona nie jest w stanie zaoszczędzić środków na opłaty sądowe. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy mimo osiągania wysokich dochodów, mają również bardzo wysokie koszty. 

 

Jak uzasadnić wniosek o zwolnienie z kosztów

Na początku warto zaznaczyć, że wniosek powinien zawierać istotne informacje takie jak: wskazanie właściwego sądu oraz wydziału, sygnaturę sprawy. Należy również wskazać  jaki jest zakres zwolnienia z kosztów sądowych: czy jest to zwolnienie całkowite czy częściowe. Bardzo istotną częścią wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych jest uzasadnienie. Uzasadnienie powinno być potwierdzeniem stanu faktycznego. Należy zawrzeć tam wszelkie informacje dotyczące tego, dlaczego strona nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych. Należy tutaj wskazać, że poniesienie kosztów sądowych wpłynie na uszczerbek utrzymania strony i jej rodziny. W uzasadnieniu należy opisać trudną sytuacje finansową i poprzeć ją dowodami. Warto również przytoczyć argumenty, które wskażą jednoznaczenie na to, że pokrycie kosztów sądowych utrudni lub uniemożliwi zachowanie płynności finansowej. 

 

Co należy dołączyć do wniosku o zwolnienie z kosztów 

Aby dobrze uzasadnić wniosek, należy poprzeć go dowodami. Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych dołącza się:

 • formularz oświadczenia majątkowego (jest on dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości bądź w budynku sądu)
 • zaświadczenie dotyczące zarobków, o byciu osobą bezrobotną,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobieranych świadczeniach,
 • kserokopia odcinka emerytury lub renty
 • kserokopia PIT-u za ostatni rok
 • kopię dokumentów z banku, która potwierdza obciążenie kredytowe
 • kopię dokumentów, które potwierdzają zobowiązania alimentacyjne
 • inne dokumenty, które potwierdzą stan zdrowia i konieczność przyjmowania leków.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych należy wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma być wytoczona. 

Ważna informacja: zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony z obowiązku zwrotu kosztów procesu drugiej stronie. Oznacza to, że nawet jeśli strona będzie zwolniona z kosztów postępowania, a przegra sprawę, będzie musiała zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę. 

 

Masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii związanych ze zwolnieniem z kosztów sądowych? Chciałbyś, żeby Twoją sprawą zajęli się adwokaci z Centrum Prawa Pracy? Skontaktuj się z nami.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy