Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application
 • Umów online:nakiedy.pl

Centrum Prawa Pracy

Odwołanie od decyzji ZUS cz. I

Sprawy dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych stanowią dużą część spraw rozpatrywanych przez sąd pracy. Sprawy rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczą kwestii związanych z różnego rodzaju świadczeniami. Co można zrobić, kiedy ZUS wyda  niekorzystną dla nas decyzję? Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie.

W tym wpisie dowiesz się:
 • co powinno zawierać odwołanie
 • gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS
 • w jakim terminie należy złożyć odwołanie od decyzji organu
 • jaki jest koszt odwołania.

 

Co zawrzeć w odwołaniu od decyzji ZUS

Każde odwołanie, w tym również odwołanie od decyzji ZUS, powinno zawierać takie elementy jak:

 • dane osobowe oraz adresowe osoby, która składa odwołanie
 • datę odwołania
 • sygnaturę zaskarżonej decyzji
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane odwołanie 
 • oznaczenie rodzaju pisma oraz przedmiotu sporu
 • wskazanie oraz uzasadnienie zarzutów
 • podpis ubezpieczonego lub jego pełnomocnika.

 

Gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS 

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się bezpośrednio do sądu, jednak za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć na piśmie bądź ustnie do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane sądu, który będzie właściwy dla miejsca zamieszkania odwołującego znajdują się zawsze w pouczeniu na piśmie z decyzją ZUS. 

Odwołanie można również wysłać pocztą. W tym przypadku należy jednak pamiętać o potwierdzeniu nadania dokumentu, żeby posiadać potwierdzenie złożenia odwołania.

 

W jakim terminie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mamy miesiąc od dnia doręczenia decyzji na to, aby złożyć odwołanie. Ciekawą kwestią wydaje się to, jak należy liczyć termin, skoro ZUS wysyła korespondencję listem zwykłym. Otóż termin odwołania zaczyna biec od dnia, w którym korespondencja została wyjęta ze skrzynki. 

W razie przekroczenia terminu odwołania, sąd sprawdza rozmiar uchybienia oraz jego przyczyny. Sąd może zatem uznać, iż odwołanie zostało wniesione w terminie, jednak jest to uzależnione zarówno od okoliczności, jak i od podejścia sądu do niedotrzymania terminu. 

 

Ile to kosztuje

Strona, która wnosi odwołanie do sądu pracy nie musi uiszczać opłaty za koszty sądowe, gdyż w przypadku odwołania nie pobiera się żadnych opłat. Wyjątek stanowi natomiast apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, a także skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wówczas wymagana jest tzw. opłata podstawowa w wysokości 30 złotych. 

 

Jeśli chcesz odwołać się od decyzji ZUS, która jest dla Ciebie niekorzystna, a nie wiesz jak takie odwołanie ma wyglądać, co zawierać, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy – adwokat odpowie na Twoje pytania, rozwieje wątpliwości i pomoże w złożeniu odwołania.