Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Wypadek przy pracy – procedura i protokół powypadkowy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się na każdym stanowisku i każdemu pracownikowi. Dlatego też warto znać procedurę powypadkową, a także ważne terminy, żeby wiedzieć jak zachować się w tej niecodziennej sytuacji.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się: 

 • do czego zobowiązany jest pracodawca przy ustalaniu okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego i co należy do jego zadań,
 • jak wygląda prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy,
 • jak wygląda kwestia odszkodowania za wypadek przy pracy.

 

Obowiązki pracodawcy przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

W razie wypadku przy pracy do obowiązków pracodawcy należy:

 • niezwłoczne podjęcie działań, które mają na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie zagrożenia, zapewnienie udzielenie pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym, a także ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
 • niezwłoczne zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o ciężkim, zbiorowym bądź śmiertelnym wypadku przy pracy,
 • prowadzenie rejestru wypadków pracy pracy,
 • przechowywanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z innymi dokumentami przez 10 lat. 

 

Zespół powypadkowy i jego zadania

U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby BHP, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca bądź pracownik, który jest zatrudniony przy innej pracy, lecz któremu zostało powierzone wykonywanie obowiązków związanych z BHP. Może to być także specjalista spoza zakładu pracy. 

W zakładzie pracy, w którym nie występuje społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. W sytuacji, kiedy pracodawca z uwagi na małą liczbę pracowników, nie może utworzyć zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, wówczas okoliczności wypadku przy pracy są ustalane przez pracodawcę i specjalistę spoza zakładu pracy. Nadmienić jednak należy, że zgodnie z przepisami w zespole powinny znajdować się obie strony stosunku pracy. 

Do zadań zespołu powypadkowego należy: 

 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń technicznych, ochronnych,
 • zbadanie warunków wykonywania pracy, a także okoliczności, które mogły wpłynąć na powstanie wypadku,
 • sporządzenie szkicu bądź wykonanie fotografii miejsca wypadku (w razie konieczności),
 • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeśli istnieje taka możliwość),
 • zebranie informacji o wypadku od świadków tego zdarzenia,
 • zasięgnięcie opinii lekarza i innych specjalistów po to, aby móc ocenić rodzaj oraz skutki wypadku przy pracy,
 • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku przy pracy,
 • dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku,
 • sformułowanie wniosków, a także określenie profilaktyki, co wynika z oceny ryzyka zawodowego. 

 

Protokół powypadkowy

W protokole powypadkowym należy zawrzeć materiały, które zostały zebrane przez organy prowadzące śledztwo bądź dochodzenie w sytuacji, kiedy materiały te zostaną udostępnione. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia zawiadomienia go o wypadku, na sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Dopuszcza się możliwość ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni, jednak jest to możliwe wyłącznie wskutek uzasadnionych trudności i przyczyn.

Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Najczęściej są to 3 dokumenty. Poszkodowany zapoznaje się z treścią protokołu powypadkowego. Ma również prawo do tego, aby zgłaszać zastrzeżenia i uwagi do ustaleń, które zostały zapisane w protokole powypadkowym. 

Pracodawca ma 5 dni od dnia sporządzenia protokołu powypadkowego na to, aby go zatwierdzić. W sytuacji, kiedy protokół nie jest zgodny z rozporządzeniem bądź zostały zgłoszone uwagi czy zastrzeżenia co do protokołu, wówczas pracodawca zgłasza niezatwierdzony protokół powypadkowy zespołowi w celu uzupełnienia i wyjaśnienia.  W przypadku złożenia zastrzeżeń co do treści protokołu (czy to przez pracownika, jego rodzinę czy też pracodawcę) zespół w ciągu 5 dni powinien sporządzić prawidłowy protokół z uwzględnieniem uwag. 

Zatwierdzony protokół niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu pracownikowi bądź członkom rodziny zmarłego pracownika w przypadku wypadku śmiertelnego. 

W przypadku protokołów powypadkowych, które dotyczą wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych, pracodawca musi niezwłocznie doręczyć protokół powypadkowy właściwemu inspektorowi pracy. 

 

Wypadek przy pracy a odszkodowanie 

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Przyznanie tego odszkodowania, ustalenie wysokości bądź odmowa należą do decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy nie ulega przedawnieniu. 

 

Chciałbyś starać się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy? Masz zastrzeżenia co do protokołu powypadkowego? Skontaktuj się z naszymi specjalistami z Centrum Prawa Pracy. Adwokat odpowie na Twoje pytania odnośnie wypadku przy pracy i ustali dalszy plan działania.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy