Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Wypadek przy pracy cz. I

Wiele osób zastanawia się jakie zdarzenia kwalifikują się do uznania wypadku za wypadek przy pracy. Jako, że zdarzenie to może dotknąć każdego pracownika, warto wiedzieć jaka jest jego definicja, kiedy musi zostać zgłoszony i jakie obowiązki ma pracodawca.

Dzisiejszy wpis przedstawi Państwu następujące kwestie:

 • definicję wypadku przy pracy,
 • przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy,
 • wyłączenia,
 • rodzaje wypadków przy pracy,
 • kiedy i jak należy zgłosić pracodawcy wypadek przy pracy,
 • ogólne obowiązki pracodawcy, które są związane z wypadkami przy pracy. 

Czym jest wypadek przy pracy? 

Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem, które zostało wywołane przez przyczynę zewnętrzną, powodującym uraz bądź śmierć. Zdarzenie to nastąpiło w związku z pracą: 

 • podczas bądź w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności, poleceń przełożonych,
 • podczas bądź w związku z wykonywaniem przez pracownika na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania do dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków, które wynikają ze stosunku pracy. 

Bardzo istotne są elementy, które decydują o tym, że wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy. Są to: nagłość, przyczyna zewnętrzna, uraz i śmierć. Elementy te muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy.

W zakresie uprawnień do świadczeń, które zostały określone w ustawie, na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się także wypadek:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek był konsekwencją zachowania pracownika, które nie było związane z wykonywanymi obowiązkami,
 • podczas szkolenia w zakresie samoobrony,
 • podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe.

Co to jest przyczyna zewnętrzna?

Zaistnienie przyczyny zewnętrznej to bezwzględny warunek uznania zdarzenia za wypadek przy pracy.  Wykonywania typowych czynności przez pracownika, który w późniejszym czasie zachorował, nie uznaje się za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, ponieważ praca nie jest przyczyną zewnętrzną. 

Przyczyną zewnętrzną zdarzenia, które jest wypadkiem przy pracy może być wykonywanie pracy w normalnych warunkach w sytuacji, kiedy ze względu na stan zdrowia pracownika warunki te powodowały nadmierne obciążenie jego organizmu. W tym przypadku uwzględnieniu podlega cały okres, przez który pracownik wykonywał pracę nieodpowiadającą jego stanowi zdrowia, a nie wyłącznie dzień, w którym wystąpiło zdarzenie. 

Co nie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy?

Wypadkiem przy pracy nie będzie:

 • wypadek, który dotknął pracownika w czasie przebywania w godzinach pracy poza zakładem pracy w celu nabycia jedzenia,
 • wypadek w wyniki bójki, której powodem są prywatne sprawy,
 • samobójstwo pracownika na terenie zakładu pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy

Można wyróżnić takie rodzaje wypadków przy pracy jak:

 • śmiertelny wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku którego pracownik zmarł w okresie do 6 miesięcy od dnia wypadku,
 • ciężki wypadek przy pracy – wypadek, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała np. rozstrój zdrowia, trwałą chorobę psychiczną, utratę słuchu, mowy, wzroku, zniekształcenie ciała całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy w zawodzie,
 • zbiorowy wypadek przy pracy – wypadek, któremu uległy minimum 2 osoby. 

Kiedy i jak należy zgłosić wypadek przy pracy

Pracownik, jeśli ma taką możliwość, ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o sytuacji, która może zostać uznana za wypadek przy pracy. Obowiązek ten ma również każdy pracownik, który był świadkiem zdarzenia. 

Obowiązki pracodawcy związane z wypadkiem przy pracy

W razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjęcia działań, które mają na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie zagrożenia, udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, a także ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Rzecz jasna, koszty z tym związane również ponosi pracodawca. 

Co więcej, pracodawca niezwłocznie musi zawiadomić o śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora bądź inny właściwy organ. 

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy i przechowywania protokołu i dokumentacji powypadkowej przez okres 10 lat.

W kolejnym wpisie skupiamy się na kwestiach związanych ze sporządzaniem protokołu powypadkowego i świadczeniami przysługującymi z tytułu wypadku przy pracy: 

https://centrumprawapracy.pl/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/wypadek-przy-pracy-procedura-i-protokol-powypadkowy/

Czy w pracy nastąpiło zdarzenie, które według Ciebie mogłoby zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy? Nie wiesz jakie kroki podjąć, aby udowodnić, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy? Nie wiesz jakie świadczenia Ci się należą? Skontaktuj się z naszą Kancelarią Centrum Prawa Pracy – nasz adwokat odpowie na Twoje pytania. 

 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy