Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zdaniem pracowników umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej pożądany rodzaj umowy. Tym bardziej obecnie, kiedy sytuacja na rynku pracy zmienia się tak dynamicznie. Taki rodzaj świadczenia pracy daje pracownikowi największe poczucie bezpieczeństwa. 

dzisiejszej publikacji omawiamy:

 • definicję umowy bezterminowej,
 • sposób ochrony pracownika,
 • rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • zalety tego rodzaju umowy. 

 

Umowa bezterminowa – co to znaczy?

Umowa o pracę na czas nieokreślony to umowa bezterminowa. Co to oznacza? Czas jej trwania nie jest określony w treści zawartej umowy. Umowa tego typu tworzy między stronami najtrwalszą więź prawną. Umowę bezterminowa strony zawierają najczęściej wówczas,  kiedy zamierzają współpracować ze sobą przez dłuższy czas. To, co odróżnia tę umowę od umów terminowych, jest właśnie brak określenia terminu jej zakończenia, czyli brak ograniczenia czasowego. Natomiast umowy na czas określony jasno wskazują na czas trwania umowy. 

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony – ochrona pracownika i jego praw

Umowa o pracę na czas nieokreślony to najkorzystniejsza podstawa zatrudnienia dla pracownika. Dzięki tej formie zatrudnienia pracownik ma zapewnioną solidną ochronę trwałości stosunku pracy. Ochrona ta polega na:

 • konieczności rzetelnego uzasadnienia wypowiedzenia, którego dokonuje pracodawca,
 • obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia w piśmie, które zawiera oświadczenie o wypowiedzeniu (w sytuacji, kiedy wypowiedzenia dokonuje pracodawca),
 • uzależnieniu okresu wypowiedzenia od tzw. zakładowego stażu pracy danego pracownika,
 • obowiązku skonsultowania się pracodawcy z działającą organizacją związkową, jeśli pracownik do niej należy bądź organizacja chce chronić prawa pracownicze. 

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony mogą rozwiązać strony z zachowaniem zasad rozwiązywania umów tego rodzaju. Nie jest dopuszczalne, aby umowa o pracę na czas nieokreślony mogła zostać zmieniona na umowę terminową przez porozumienie stron. Nie można również zastosować wypowiedzenia zmieniającego. Zasady te wynikają z orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Umowę o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać:

 • przez porozumienie stron,
 • w drodze wypowiedzenia (może tego dokonać każda ze stron),
 • w trybie natychmiastowym przez pracodawcę: z winy pracownika lub bez jego winy. 

Umowę o pracę na czas nieokreślony nie tak łatwo wypowiedzieć, stąd jej szczególne traktowanie w Kodeksie pracy. Wprawdzie można wypowiedzieć ten rodzaj umowy, jednak powód musi zostać dokładnie uzasadniony i umotywowany. Uzasadnienie to powinno zawierać zastrzeżenia do wykonywanej przez pracownika pracy, wypełniania przez niego obowiązków pracowniczych. Przyczyny te mogą leżeć także po stronie pracodawcy. Przykładem jest tutaj np. redukcja zatrudnienia. 

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Okres ten wynosi:

 • 2 tygodnie (pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy),
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował przez minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik pracował minimum 3 lata. 

 

Zalety umowy o pracę na czas nieokreślony

Główną zaletą umowy o pracę na czas nieokreślony jest na pewno stabilność zatrudnienia. Ma na to wpływ kilka ważnych czynników takich jak:

 • długi okres wypowiedzenia,
 • zagwarantowana płaca minimalna,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego,
 • prawo do zwolnienia lekarskiego w razie choroby,
 • ochrona podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • ochrona przedemerytalna,
 • pracodawca musi wskazać w sposób rzetelny realny powód wypowiedzenia umowy o pracę oraz umotywować go. 

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony to obecnie umowa, którą ma dużą wartość dla pracowników. Daje im poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, możliwość długofalowego rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych. 

 

Jeśli zasady dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony nie są dla Ciebie jasne albo okazało się, że jesteś w ciąży i nie wiesz, jakie kroki należy podjąć, skontaktuj się z adwokatami i radcami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z umową o pracę na czas nieokreślony. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy