Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Umowa na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest najczęściej stosowaną umową terminową. Strony tej umowy zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostać w stosunku pracy przez konkretny czas. Pracodawca podejmuje decyzję o tym, czy zatrudnia danego pracownika na czas określony. Natomiast pracownik akceptuje przedstawione warunki na podstawie umowy na czas określony.

dzisiejszej publikacji omawiamy:

 • cel zawarcia umowy na czas określony,
 • oznaczenie czasu trwana umowy, 
 • umowa na czas określony – limity i wyjątki,
 • okres wypowiedzenia umowy na czas określony,
 • obowiązki informacyjne pracodawcy.

 

Cel zawarcia umowy na czas określony

Zawarcie umowy na czas określony ma pewne cele:

 • wykonanie zadań oznaczonych w czasie,
 • ustabilizowanie zatrudnienia w określonym czasie,
 • przedłużenie okresu próbnego,
 • zastępstwo pracownika, który jest nieobecny. 

 

Oznaczenie czasu trwania umowy

Zawarcie umowy na czas określony ma miejsce wówczas, kiedy strony pozostają w stosunku pracy na z góry ustalony czas. W tej umowie moment rozwiązania umowy zależy od momentu przyszłego i pewnego. Oznaczenie końcowego terminu może nastąpić przez:

 • konkretną datę kalendarzową, kiedy dojdzie do rozwiązania umowy,
 • czas trwania umowy, np. 10 miesięcy,
 • zdarzenia, których wystąpienie spowoduje w przyszłości rozwiązanie umowy np. upływ kadencji prezesa, powrót innego pracownika po czasie nieobecności. 

Termin końcowy umowy o pracę na czas określony powinien być jasno oznaczony. W przypadku, kiedy termin nie zostanie określony, wówczas umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony. 

 

Umowa na czas określony – limity i wyjątki

Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umów, które są zawarte między tymi samymi stronami, nie może przekroczyć 33 miesięcy. Dodatkowo łączna ilość zawartych umów nie może przekraczać 3. 

Podsumowując, limit czasu trwania umowy na czas określony wynosi 33 miesiące. Limit ten można wykorzystać w częściach, jednak nie może przekroczyć 3 umów. 

W sytuacji, kiedy okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przekroczy 33 miesiące, wówczas umowa ta przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Ta sama zasada dotyczy przekroczenia ilości 3 umów na czas określony.

Będzie miało to miejsce:

 • od następnego dnia po upływie 33 miesięcy zatrudnienia, 
 • od dnia zawarcia 4 umowy na czas określony.

 

Limity zawierania umów na czas określony nie dotyczą:

 • zawarcia umowy w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • przy zawieraniu umowy o charakterze sezonowym bądź dorywczym,
 • przy zawieraniu umowy w celu wykonywania pracy na okres kadencji,
 • kiedy pracodawca określi przyczyny leżące po jego stronie. 

 

Bardzo ważną informacją jest to, że z mocy prawa możliwe jest przedłużenie trwania umowy do dna porodu. Dotyczy to umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. Możliwość przedłużenia trwania umowy nie dotyczy umowy zawartej w celu zastępstwa. Umowa przedłuża się z mocy prawa, dlatego pracodawca nie musi dokonywać żadnych czynności prawnych.

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Jak wcześniej wspomniano, umowa o pracę na czas określony z reguły rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki była zawarta. Jednak umowa ta może zostać rozwiązana na skutek wypowiedzenia. Nowelizacja z dnia 22 lutego 2016 roku zrównała okresy wypowiedzenia umowy na czas określony z okresami wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia został wydłużony i jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował przez minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik pracował minimum 3 lata. 

Pracodawca nie musi wskazywać uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy można skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jednak w tej sytuacji pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. 

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy

W niektórych sytuacjach może dochodzić do wykorzystywania zatrudnienia terminowego. Aby ograniczyć takie działania, pracodawca ma obowiązki informacyjne. Pracodawca, który zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, musi zawiadomić okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy. Zawiadomienie to musi przekazać w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

Zawiadomienie to powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną. Formą bardziej pewną jest forma pisemna. Jeśli pracodawca skorzysta z usług operatora pocztowego, wówczas najlepiej wysłać takie zawiadomienie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie można też dostarczyć osobiście do jednostki PIP. 

Zawiadomienie można wysłać także w formie elektronicznej. W przepisach nie ujęto, że musi zostać użyty podpis elektroniczny przez pracodawcę, więc liczy się także wysłanie e-maila. Pracodawca, który nie dopełnił tego obowiązku musi liczyć się z nałożeniem na niego kary w wysokości od 1000 – 30 000 złotych.

 

Jeśli zasady dotyczące umowy o pracę na czas określony nie są dla Ciebie klarowne albo okazało się, że jesteś w ciąży i nie wiesz, jakie kroki należy podjąć, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z umową o pracę na czas określony.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy