Szybki kontakt

Kontakt: +48 601 358 232

Centrum Prawa Pracy

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy

Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników. Przyczyną zwolnień grupowych są przyczyny, które leżą po stronie pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracowników w ramach zwolnień grupowych z zachowaniem odpowiedniej procedury. 

W poprzednim wpisie poruszyliśmy kwestie kryteriów i warunków, które muszą zostać spełnione podczas zwolnień grupowych. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://centrumprawapracy.pl/restrukturyzacja-zatrudnienia/zwolnienia-grupowe-warunki-i-kryteria/

 

W dzisiejszej publikacji omówimy następujące kwestie:

 • współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi,
 • współpraca z pozazwiązkowymi przedstawicielami pracowników,
 • współpraca pracodawcy z urzędem pracy.

 

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Jeśli pracodawca ma zamiar przeprowadzić zwolnienia grupowe, ma także obowiązek zawiadomić o tym fakcie zakładową organizację związkową. W sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie działa więcej organizacji związkowej, wówczas każda z nich musi zostać zawiadomiona o planowanych zwolnieniach grupowych. 

Pracodawca ma obowiązek przekazania informacji o zwolnieniach grupowych w formie pisemnej, dlatego też niedopuszczalne jest poinformowanie o tym za pomocą faksu czy e-maila.

Podczas konsultacji z zakładową organizacją związkową podejmowane są kwestie dotyczące możliwości zmniejszenia wymiaru bądź uniknięcia grupowego zwolnienia pracowników. Do tego dochodzą również sprawy związane ze zwolnieniami takie jak: możliwość przekwalifikowania, przeszkolenia zawodowego lub uzyskanie innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. 

W zawiadomieniu muszą znaleźć się następujące informacje:

 • przyczyny grupowego zwolnienia,
 • liczba zatrudnionych pracowników wraz z grupami zawodowymi, do których należą,
 • grupy zawodowe pracowników, których dotyczy grupowe zwolnienie,
 • okres, w którym nastąpi zwolnienie grupowe,
 • kryteria doboru pracowników, którzy mają zostać zwolnieni,
 • kolejność zwolnień,
 • propozycje rozstrzygnięcia spraw, które dotyczą pracowników. W przypadku świadczeń pieniężnych należy ustalić ich wysokość. 

 

W zawiadomieniu napisanym przez pracodawcę nie należy zawierać wyłącznie ustaleń zaczerpniętych z ustawy. Pracodawca powinien w sposób bardzo konkretny przedstawić przyczyny zwolnienia, aby organizacje związkowe mogły je sprawdzić i ocenić to, czy przyczyny te uzasadniają zwolnienia grupowe. 

Ustawodawca w regulacjach nie określił konkretnych terminów powiadomienia związków zawodowych, jednak zgodnie z przepisami należy zrobić to w terminie, który umożliwi. organizacjom zgłoszenie propozycji. Zgodnie z ustawą pracodawca ze związkami zawodowymi mają maksymalnie 20 dni od zawiadomienia przez pracodawcę na zawarcie porozumienia. 

Jeśli w danym przedsiębiorstwie jest więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca zobowiązany jest do tego, aby zawrzeć z nimi porozumienie. Natomiast jeśli nie da się uzgodnić treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi w danym przedsiębiorstwie, wówczas treść porozumienia musi zostać uzgodniona z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. 

Celem konsultacji ze związkami zawodowymi jest głównie uniknięcie zwolnień grupowych, dlatego też porozumienie to w szczególności powinno opierać się na warunkach, dzięki którym pracodawca zrezygnuje z przeprowadzenia zwolnień grupowych. 

Jeśli porozumienie to nie zostanie zawarte, wówczas ustalenia odnośnie pracowników i obowiązki pracodawcy zostają zawarte w regulaminie, który jest ustalony przez pracodawcę. 

 

Współpraca pracodawcy z pozazwiązkowym przedstawicielstwem pracowników

W sytuacji, kiedy u pracodawcy nie funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, to uprawnienia związków zawodowych posiadają przedstawiciele pracowników, którzy zostali wyłonieni w trybie przyjętym u pracodawcy. Dlatego też wszelkie ustalenia dotyczące postępowania w sprawach pracowników, którzy zostali wytypowani do zwolnienia grupowego, pracodawca powinien ustalać w regulaminie po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami. 

Rola konsultacji z pozazwiązkowym przedstawicielem pracowników jest mniejsza aniżeli rola konsultacji ze związkami zawodowymi. Pracodawca przedstawia projekt regulaminu i dopiero po konsultacji z pozazwiązkowym przedstawicielem może wprowadzić go w życie.

Pracodawca podczas konsultacji przekazuje następujące informacje:

 • działalność oraz sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, a także przewidywane zmiany,
 • stan, struktura oraz przewidywane zmiany w zatrudnienia, jak również działania, które mają na celu utrzymanie zatrudnienia,
 • działania, które mogą przyczynić się do ważnych zmian zarówno w organizacji pracy, jak i podstawach zatrudnienia. 

Celem konsultacji z przedstawicielem pracowników jest osiągnięcie porozumienia między tzw. radą pracowników a pracodawcą. 

 

Współpraca pracodawcy z urzędem pracy

Pracodawca, który chce dokonać zwolnień grupowych w swoim przedsiębiorstwie, musi także przekazać na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje, które wcześniej zostały przekazane przedstawicielstwu pracowników. 

Po raz drugi pracodawca musi przekazać informacje urzędowi już na koniec toczącej się procedury zwolnień grupowych, czyli po zawarciu porozumienia bądź po wydaniu regulaminu. 

Informacje, które muszą znaleźć się w zawiadomieniu urzędu pracy to:

 • liczba zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
 • przyczyny zwolnienia,
 • przeprowadzenie konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami pracowników,
 • okres, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie. 

Celem podjęcia współpracy pracodawcy z urzędami pracy jest umożliwienie organowi państwa przygotowanie prawidłowej strategii, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe. Chodzi tutaj głównie o możliwość znalezienia pracy dla zwolnionych osób, która byłaby zgodna z ich kwalifikacjami. 

 

Jeśli zostałeś zwolniony w ramach zwolnienia grupowego, a pracodawca nie wypłaca Ci należnej odprawy i chciałbyś wiedzieć jakie masz prawa, skonsultuj się ze specjalistami z Centrum Prawa Pracy – adwokaci wyjaśnią Ci, jakie masz możliwości i podejmą działania w Twojej sprawie.