Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Podczas zawierania umowy o pracę strony ustalają w niej warunki pracy i płacy. Bywają jednak sytuacje, w których koniecznością staje się zmiana warunków pracy. Można tego dokonać poprzez powierzenie pracownikowi innej pracy, jeśli pojawią się takie potrzeby po stronie pracodawcy.

W dzisiejszej publikacji omawiamy następujące kwestie:

 • jakim wymogom odpowiada powierzenie pracownikowi innej pracy,
 • jak powinno wyglądać oświadczenie o powierzeniu pracownikowi innej pracy,
 • uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 • jaki jest okres powierzenia pracownikowi innej pracy,
 • powierzenie pracownikowi innej pracy a jego kwalifikacje,
 • jakie roszczenia może mieć pracownik.

 

Wymogi powierzenia pracownikowi innej pracy

Wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie będzie wymagane, jeśli pracodawca powierzy pracownikowi wykonywanie innej pracy. Musi to być wynik uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Możliwość skorzystania przez pracodawcę z tej opcji wymaga spełnieniu kilka wymogów. Skierowanie pracownika do innej pracy musi odpowiadać następującym wymogom: 

 • konieczność wystąpienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy,
 • powierzenie innej pracy nie może być dłuższe niż na 3 miesiące w roku kalendarzowym,
 • powierzona praca musi być zgodna z kwalifikacjami pracownika,
 • wynagrodzenie pracownika nie może zostać obniżone. 

 

Ważne: powierzenie innej pracy nie oznacza powierzenia pracownikowi dodatkowych, nowych obowiązków oprócz tych, które wykonywał do tej pory. 

 

Oświadczenie o powierzeniu pracownikowi innej pracy

Przygotowane przez pracodawcę oświadczenie o powierzeniu pracownikowi innej pracy nie musi mieć formy pisemnej. Mimo to dla celów dowodowych rekomenduje się korzystanie z tej formy. Oświadczenie to nie musi również zawierać uzasadnienia. Pracodawca przed powierzeniem pracownikowi innej pracy nie musi konsultować się, uzyskać zgody organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy to polecenie służbowe pracodawcy.

Uprawnienie pracodawcy dotyczące powierzenia pracownikowi innej pracy wynika z przepisu o charakterze szczególnym. W związku z tym pracodawca nie może korzystać z tego uprawnienia w taki sposób, który mógłby naruszyć interesy pracownika. 

 

Uzasadnione potrzeby pracodawcy

Potrzeby pracodawcy nie obejmują zmiany zakresu obowiązków pracownika, które wynikają ze stanu zdrowia pracownika, ponieważ są to potrzeby leżące po stronie pracownika, a nie pracodawcy. 

Uzasadnione przyczyny pracodawcy mogą wynikać z aspektów ekonomicznych czy organizacyjnych, jednak muszą dotyczyć całości zakładu pracy, a nie wyłącznie komórki organizacyjnej danego zakładu pracy, do którego został skierowany pracownik.

Powierzenie pracownikowi innej pracy nie może wynikać z przeświadczenia pracodawcy o tym, że jako podmiot zatrudniający może wykorzystywać opcję czasowego oddelegowania pracownika do wykonywania innej pracy niż ta ustalona wcześniej w umowie. Zgodnie z przepisami, pracodawca może wykorzystać te uprawnienia wyłącznie wtedy, kiedy ma uzasadnione potrzeby. 

 

Okres powierzenia pracownikowi innej pracy

Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. Okres ten może być podzielony na kilka części w ciągu roku. W praktyce może wystąpić sytuacja, że pracownika oddelegowano do innej pracy w ostatnim kwartale np. w grudniu oraz w pierwszym kwartale nowego roku np. w styczniu. Jest to zgodne z przepisami, ponieważ 3-miesięczne okresy przypadają w innym roku kalendarzowym.

W sytuacji, kiedy powierzenie pracownikowi innej pracy trwa dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, pracownik musi to zaakceptować bądź kwestia ta musi zostać formalnie uregulowana. Regulacja ta może mieć formę zawarcia porozumienia zmieniającego wraz z podaniem nowych obowiązków, zadań i odpowiedzialności. Dotyczy to też wysokości wynagrodzenia. 

W sytuacji, kiedy minęły 3 miesiące wykonywania innej pracy,  a pracownik akceptuje ten stan i wykonuje inną pracę, przyjmuje się, że doszło do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy w sposób dorozumiany. 

 

Zgodność innej pracy powierzonej pracownikowi z jego kwalifikacjami

Kwalifikacje pracownika to zdolność do wykonywania konkretnej pracy pod względem zdrowotnym, ale również przygotowanie zawodowe. Do kwalifikacji można zaliczyć:

 • wykształcenie,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności,
 • predyspozycje psychiczne,
 • właściwości psychofizyczne,
 • zdolność do pracy pod kątem zdrowia.

Jeszcze przed powierzeniem pracownikowi innej pracy, pracodawca powinien skierować pracownika na badania lekarskie, aby ustalić czy stan zdrowia pozwala na wykonywanie innej pracy niż ta, która została ustalona w umowie. 

 

Roszczenia pracownika

Pracownik, który wykonuje inną pracę powierzoną przez pracownika, może odmówić jej wykonania. Może dojść do takiej sytuacji, że odmowa pracownika będzie postrzegana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i dojdzie do zwolnienia pracownika. Dopiero wówczas pracownik może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. 

 

Jeśli nie wiesz czy powierzenie Ci innej pracy jest zgodne z przepisami,  skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – reprezentujemy wyłącznie pracowników, więc możesz liczyć na naszą pomoc. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy