Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Ponoszenie kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy

Jak wiadomo, wszelkie spory związane z prawem pracy, rozstrzyga sąd pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że ważnym elementem postępowania sądowego w sprawach pracowniczych, są koszty procesowe. Zatem, dziś odpowiadamy na pytanie: ile wynoszą koszty sądowe w 2021 roku.

W tym wpisie dowiesz się:

 • jakich roszczeń można dochodzić w sądzie pracy,
 • co można zaliczyć do kosztów sądowych,
 • jakie są zasady ponoszenia kosztów sądowych,
 • jak wygląda zwrot kosztów między stronami.

 

Roszczenia w sądzie pracy

Sądy pracy to jednostki organizacyjne sądów powszechnych, które zajmują się sprawami związanymi z prawem pracy. Roszczeniami, których można dochodzić przed sądem pracy są:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • roszczenia ze stosunku pracy lub roszczenia, które są z nim związane,
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, 
 • odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. 

Roszczenia, których można dochodzić przed sądem pracy to też roszczenia, do których z mocy przepisów szczególnych mają zastosowanie przepisy prawa pracy. 

 

Koszty procesowe – przykłady

Niewątpliwie bardzo ważną częścią postępowania z zakresu prawa pracy, są koszty procesowe. W związku z tym, do kosztów procesowych można zaliczyć: 

 • koszty sądowe,
 • równowartość zarobku utraconego na skutek stawienia się w sądzie, 
 • wynagrodzenie pełnomocnika strony i poniesione przez niego wydatki,
 • koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika, 
 • koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

 

Z kolei koszty sądowe to:

 • opłaty sądowe tj. opłata kancelaryjna wraz z wpisem,
 • zwrot różnego rodzaju wydatków np. opłaty za tłumacza, czynności wykonane przez biegłych sądowych, 
 • koszty przesyłek pocztowych,
 • opłaty telefoniczne,
 • opłaty, które należą się innym osobom za podjęte czynności, które mają związek z danym postępowaniem. 

 

Zasady ponoszenia kosztów sądowych

Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że pracownik, który jest powodem, jest zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Jest jednak wyjątek – jeśli w danej sprawie wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 50 000 złotych, wówczas zarówno pracownik, jak i pracodawca, muszą zapłacić odpowiednią opłatę od pism, które należy sporządzić w toku postępowania. 

W tej sytuacji pracownik, który jest powodem, musi uiścić opłatę od pozwu i pozostałych pism procesowych, które podlegają opłacie. Opłata ta wynosi 5% liczone od wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może być niższa aniżeli 30 złotych i nie wyższa aniżeli 100 000 złotych.

Strony zobowiązane do uiszczenia kosztów sądowych mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z tych kosztów w części bądź w całości, jeśli opłacenie kosztów sądowych wpłynie znacząco na możliwość utrzymania siebie oraz rodziny. 

O możliwości zwolnienia z kosztów sądowych pisaliśmy we wcześniejszej publikacji: Zwolnienie z kosztów sądowych

 

Opłaty sądowe uiszczane są w formie przelewu na konto właściwego sądu bądź formie wpłaty gotówkowej. Wpłatę gotówkową należy uiścić w kasie sądu. 

 

Zwrot kosztów między stronami postępowania

Godny uwagi jest też opcja zwrotu kosztów między stronami, ponieważ to strona przegrana zobowiązana jest do zwrotu kosztów sądowych drugiej stronie. Zwrotu dokonuje się na zasadach ogólnych. Zwrot kosztów jest wymagalny z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. 

 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące kwestii związanych z kosztami procesowymi, zadaj pytanie naszym specjalistom z Kancelarii Centrum Prawa Pracy. Po przeprowadzonej konsultacji określimy koszt prowadzenia sprawy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy