Szybki kontakt

Centrum Prawa Pracy

Koszty w sprawach pracowniczych

Do zasad procedury cywilnej można zaliczyć odpłatność postępowania sądowego i ponoszenie kosztów procesu przez stronę, która przegra postępowanie. A co ze sprawami pracowniczymi i kosztami z tym związanymi? 

W dzisiejszym wpisie dowiesz się:

 • Czym są koszty procesu 
 • Od czego zależy ponoszenie kosztów sądowych przez strony w sprawach pracowniczych
 • Jakie są opłaty i wydatki w sprawach pracowniczych 
 • Sposoby uiszczenia opłaty
 • Jakie są skutki procesowe związane z opłatami. 

 

Definicja kosztów procesu 

Koszty procesu, to koszty, które są niezbędne do celowego dochodzenia swoich praw oraz celowej obrony. Za koszty procesu należy uznać:

 • koszty sądowe
 • koszty zastępstwa procesowego, jeśli strona korzystała z pomocy pełnomocnika
 • koszty przejazdu do sadu strony bądź jej pełnomocnika, co jest związane ze stawiennictwem w sądzie.

 

Ponoszenie kosztów sądowych przez strony postępowania w sprawach pracowniczych

Ponoszenie kosztów sądowych przez strony postępowania w zakresie prawa pracy jest uzależnione od pewnych czynników: statusu procesowego (strona może być pozwanym bądź powodem) bądź od tego, kto jest stroną postępowania (pracownik, państwowa jednostka organizacyjna, związek zawodowy). 

 

Opłaty i wydatki w sprawach z zakresu prawa pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik, który wnosi powództwo, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych tj. opłat oraz wydatków. Jeśli chodzi o sprawy z zakresu prawa pracy, to opłata w kwocie 30 złotych  jest pobierana tylko od:

 • apelacji
 • zażalenia
 • skargi kasacyjnej
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Koszty uzależnione są również od wartości przedmiotu sporu. Kształtuje się to następująco:

 • powództwo pracownika w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 złotych

W tej sytuacji pracownik, który jest powodem, nie uiszcza on żadnej opłaty od pozwu. Pracownik nie uiszcza również opłat kancelaryjnych i innych wydatków, którymi mogą zostać obciążone strony postępowania cywilnego. Z kolei pracodawca, który jest pozwanym, ponosi zarówno opłaty kancelaryjne jak i wydatki, które są związane z uczestniczeniem w postępowaniu sądowym z powództwa pracownika.

 • powództwo pracownika w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 złotych 

W tej sytuacji pracownik, który jest powodem, musi uiścić opłatę od pozwu, a także innych pism procesowych, które podlegają opłacie, w wysokości 5% liczonych od wartości przedmiotu sporu. Opłata ta nie może być niższa aniżeli 30 złotych i nie wyższa aniżeli 100 000 złotych. Pracownik – powód nie ponosi jednak opłat kancelaryjnych, a także wydatków, które ponosiłby w postępowaniu cywilnym. Pracodawca – pozwany musi ponieść wszystkie opłaty kancelaryjne i wydatki, które są związane z uczestniczeniem w postępowaniu sądowym z powództwa pracownika. 

 • powództwo pracodawcy w sprawie niezależnie od wartości przedmiotu sporu

Jeśli to pracodawca jest powodem, wówczas musi uiścić opłatę od pozwu i od innych pism procesowych, które podlegają opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo musi ponieść opłaty kancelaryjne i wydatki. W takim postępowaniu również pracownik, który jest pozwanym, ponosi opłaty i wydatki. 

 

W tym miejscu warto wspomnieć także o tym, iż w sytuacji, kiedy jedną ze stron postępowania w sprawach pracowniczych jest związek zawodowy, to podmiot ten nie musi uiszczać kosztów sądowych. Nie ma znaczenia również to, czy związek zawodowy jest powodem czy też pozwanym. 

 

Sposób uiszczenia opłaty sądowej

Można wyróżnić następujące opcje uiszczenia opłaty sądowej w sprawach z zakresu prawa pracy:

 • bezgotówkowo – na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowych bądź do sądu, za pośrednictwem którego należy wnieść pismo, które podlega opłacie sądowej
 • za pomocą mechanizmów, które gwarantują procedurę wpłaty i identyfikację strony, która wnosi opłatę sądową (to system teleinformatyczny, który został udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • wpłata gotówkowa, która jest dokonywana bezpośrednio w kasie sądu właściwego do podjęcia czynności procesowych 
 • znaki opłaty sądowej.

 

Skutki procesowe związane z ponoszeniem opłat

W postępowaniu przed sądem I instancji, jeśli od pozwu nie została uiszczona opłata, to wówczas przewodniczący wzywa stronę do opłacenia pozwu w terminie 7 dni. Jeśli opłata ta nie zostanie wniesiona, pismo zostanie zwrócone. W sprawach z zakresu prawa pracy, jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa aniżeli 50 000 złotych i powodem jest pracownik,  to pismo nie zostanie zwrócone, gdyż pracownik nie ponosi opłat od pozwu. Jeśli jednak kwota ta zostanie przekroczona, wówczas pracownik będzie miał obowiązek uiszczenia opłaty. Jeśli tego nie zrobi w określonym terminie, również otrzyma wezwanie do uzupełnienia braków. Dotyczy to sytuacji, kiedy strona nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.

 

Jeśli pismo zostało wniesione przez radcę prawnego, adwokata bądź rzecznika patentowego i nie zostało opłacone, wówczas sąd bez wezwania o uiszczenie opłaty, zwraca pismo. W terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn nieuiszczenia opłaty, strona może uiścić opłatę. 

Warto tutaj podkreślić, że bardzo ważne jest wniesienie prawidłowej opłaty przez profesjonalnych pełnomocników w przypadku odwołania od wypowiedzenia bądź wypowiedzenia stosunku pracy. Brak opłaty przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 złotych, a także nieuzupełnienie jej w terminie będzie skutkować niemożnością dochodzenia roszczeń, co jest związane z 21- dniowym terminem na wniesienie odwołania. 

 

W sytuacji, kiedy opłata od środków zaskarżenia tj. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej czy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego czy zarzutów od nakazu zapłaty, nie zostanie wniesiona, sąd wzywa do uzupełnienia braków i nie jest istotne to czy powód jest reprezentowany przez pełnomocnika czy nie. 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii związanych z wnoszeniem opłat sądowych bądź chciałbyś, żeby Twoją sprawą zajęli się adwokaci z Centrum Prawa Pracy, skontaktuj się z nami.