Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Jakie są koszty procesu odwołania od decyzji ZUS?

Otrzymałeś/łaś decyzję z ZUS, z którą się nie zgadzasz i chcesz wnieść odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych? Zastanawiasz się przy tym, czy będziesz w stanie ponieść koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS w razie przegranej przed Sądem Pracy? Przeczytaj poniższy artykuł a dowiesz się, jakie koszty poniesiesz wnosząc odwołanie od decyzji ZUS.

Czy przy odwołaniu od decyzji ZUS należy wnieść opłatę?

Wszelkie koszty odwołań od decyzji ZUS ponosi Skarb Państwa. Oznacza to tyle, że gdy strona wniesie odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, będzie zwolniona z wszelkich opłat, w tym kosztów sądowych uiszczenia wpisu sądowego.

Jakie są koszty oddalenia odwołania od decyzji ZUS w sprawie sądowej w I instancji?

W przypadku oddalenia odwołania strony, Sąd I instancji zasądzi na rzecz pełnomocnika ZUS kwotę 180 zł tytułem zastępstwa procesowego w następujących sprawach:

 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego 
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego 
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania renty rodzinnej
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do wcześniejszej emerytury 
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury pomostowej 
 • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych
 • odwołanie od decyzji o podleganiu ubezpieczeniom społecznym przy działalności gospodarczej.

Jakie są koszty opłat w sprawie przeciwko ZUS w przypadku  apelacji?

Po oddaleniu odwołania od decyzji ZUS w I instancji, stronie przysługuje wniesienie apelacji, czyli możliwość zwrócenia się do sadu wyższej instancji. W tym celu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyrok. Wniosek ten zwolniony jest z opłat.

Jedyną opłatą jaką strona poniesie w sprawie przeciwko ZUS, będzie opłata podstawowa w wysokości 30 zł za apelację, zażalenie, skargę kasacyjną i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Należy ją uiścić na rachunek Sądu I instancji.

Jakie są koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS w przypadku oddalenia apelacji?

W przypadku oddalenia apelacji, Sąd Apelacyjny zasądzi na rzecz pełnomocnika ZUS w:

 •  postępowaniu przed Sądem Okręgowym – 50% kosztów zastępstwa procesowego,
 • postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym – 75% kosztów zastepstwa procesowego,

jednak nie mniej, niż 240 zł.

Całość kosztów procesu przeciwko ZUS

Całość kosztów postępowania przeciwko ZUS, w tym postępowania przed Sądami I i II instancji wyniesie 450 zł, w tym:

 • 30 zł – opłata od apelacji
 • 180 zł – koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS w I instancji
 • 240 zł – koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS w II instancji.

Wyjątkiem są odwołania od tzw. decyzji wymiarowej w sprawach o należności z tytułu składek i w sprawach dotyczących wysokości zadłużenia. Tutaj koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS będą wyższe. Sąd zasądzi na jego rzecz koszty zastepstwa procesowego odpowiadające wartości przedmiotu sporu.

Chcesz dowiedzieć się, jak się odwołać od decyzji ZUS? Skontaktuj się z Kancelarią Centrum Prawa Pracy. Nasi adwokaci i radcowie prawni, specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wyspecjalizowani w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS:

 • przeanalizują Twoje dokumenty, oraz
 • skonsultują zasadność odwołania od decyzji ZUS i wniesienia apelacji.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy

Kancelaria Centrum Prawa Pracy