Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy

Wynagrodzenie za pracę stanowi ważny i konieczny element stosunku pracy, niezależnie od jego rodzaju. Należy się pracownikowi za wykonaną pracę, a także (w niektórych przypadkach) za czas niewykonywania pracy. Zdarza się jednak tak, że pracodawca nieterminowo wypłaca wynagrodzenie lub nie wypłaca go wcale. Jakie działania może wówczas podjąć pracownik? 

Osobą, która jest uprawniona do wynagrodzenia jest tylko pracownik, który jest stroną stosunku pracy. Prawo do wynagrodzenia jest prawem bezwzględnie obowiązującym i czynności zmierzające do pozbawienia pracownika tych pieniędzy są nieważne. Warto tutaj również wspomnieć, że bezwzględny charakter oznacza, że pracownik nie może zrzec się swojego wynagrodzenia. Nie może go też przenieść na inną osobę. Wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi za wykonaną pracę jest rownież obowiązkiem podstawowym pracodawcy. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może wezwać go do zapłaty zaległego wynagrodzenia. 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa pismo – wezwanie do zapłaty wynagrodzenia. Wezwanie to pomoże Wam w egzekwowaniu należnego wynagrodzenia w sytuacji, kiedy pracodawca notorycznie spóźnia się z wypłaceniem wynagrodzenia lub nie wypłaca go w ogóle.

 

Wezwanie pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia

 

Zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikowi 

Wynagrodzenie za pracę to świadczenie, które przynosi pracownikowi korzyść majątkową. Jest też świadczeniem okresowym, ponieważ wypłaca się je w ustalonych z góry terminach. Wypłata wynagrodzenia ma miejsce co najmniej raz w miesiącu, w stałym terminie.  Wypłaca się je z dołu, po ustaleniu jego wysokości. Wynagrodzenia nie można wypłacić jednak później aniżeli w ciągu 10  pierwszych dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie może być wypłacane choćby co tydzień, jeśli strony tak ustalą i ustalony został konkretny dzień wypłaty wynagrodzenia. 

Regulacje dotyczące kwestii wypłacania wynagrodzenia są uregulowane w Kodeksie pracy. W sposób szczegółowy określają to, kiedy i jak często pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie za pracę pracownikowi. Ważna informacja dla pracownika jest taka, że 10 dnia miesiąca pieniądze muszą być już zaksięgowane na jego koncie. 

 

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia

Jak wcześniej wspomniano, prawo do wynagrodzenia ma charakter bezwzględny, czyli pracownik nie może się go zrzec. Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia jest podstawą zasadą prawa pracy. Postanowienia zawarte w umowach, które miałyby na celu zrzeczenie się przez pracownika wynagrodzenia czy przeniesienie go na inną osobę, są nieważne.

Wynagrodzenie, którego pracownik nie może się zrzec:

  • wynagrodzenie zasadnicze, 
  • dodatki np. funkcyjny, stażowy, służbowy, 
  • nagroda jubileuszowa, 
  • odprawa rentowa, 
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

Mimo, że pracownik nie może zrzec się własnego wynagrodzenia, to swobodnie może dysponować nim dopiero wówczas, gdy zostanie mu ono wypłacone. 

 

Wezwanie pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę ma charakter roszczeniowy, co oznacza, że pracownik może dochodzić swoich praw nawet przed sądem. Roszczenie o wynagrodzenie za pracę ma charakter indywidualny, bo świadczeń pracy w ramach danego stosunku pracy to świadczenie osobiste pracownika.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wykonującemu pracę wypłacenia wynagrodzenia. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, powinniście Państwo wezwać pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia. To działanie niezbędne, jeśli chcecie odzyskać należne wam pieniądze. 

 

Jeśli pracodawca nie zostanie wezwany przez Państwa do wypłaty zaległego wynagrodzenia, wówczas może uregulować swoje zobowiązania wobec osób, które wcześniej podjęły odpowiednie kroki. Wysłanie tego wezwania jest wejściem na drogę prawną. Jest to również pierwszy krok do tego, aby później móc wejść na drogę sądową z pracodawcą. 

Aby pomóc Państwu w egzekwowaniu zaległego wynagrodzenia od pracodawcy, nasi specjaliści z Centrum Prawa Pracy przygotowali profesjonalny wzór wezwania pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia. 

 

 Wezwanie pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia

 

Zespół Kancelarii Centrum Prawa Pracy