Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku. A co w sytuacji, kiedy nie wykorzystałeś urlopu, a już nie pracujesz dla tego pracodawcy? Wówczas należy Ci się ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

W dzisiejszym wpisie poruszamy następujące kwestie:

 • Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu,
 • Podstawa obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • Jak obliczyć współczynnik.

 

Komu przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny należy się pracownikowi, kiedy ten posiada niewykorzystany urlop w całości bądź w części z powodu rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy. Przysługuje za urlop niewykorzystany, który przysługiwał pracownikowi w danym roku kalendarzowym, ale również za urlop zaległy za rok ubiegły.  Ten rodzaj rekompensaty za niewykorzystany urlop należy się również pracownikowi, który rozwiązuje stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. Na dodatek ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę. 

 

Zasady obliczania wysokości ekwiwalentu 

Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop nie uwzględnia się następujących elementów: 

 • jednorazowych wypłat za spełnienie konkretnego zadania lub osiągnięcia,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,
 • wynagrodzenia za czas przestoju, który nie był winą pracownika,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • wynagrodzenia za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród,
 • kwot wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości wynagrodzenia minimalnego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby bądź odosobnienia wynikającego z choroby zakaźnej,
 • należności, które przysługują z tytułu udziału w zysku czy nadwyżki bilansowej,
 • odpraw: emerytalnych, rentowych lub innych odpraw o charakterze pieniężnym,
 • odszkodowania oraz wynagrodzenia, które przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 

 

Podstawa wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Podstawą wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop są:

 • składniki wynagrodzenia, które zostały określone w stawce miesięcznej (mają stałą wysokość), w wysokości należnej w tym miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do otrzymania ekwiwalentu
 • wynagrodzenie zmienne, które jest wypłacane pracownikowi za okresy miesięczne (3 miesiące), które poprzedzają miesiąc nabycia przez pracownika prawa do ekwiwalentu i wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedziły miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. 

 

Współczynnik a ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

Do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop niezbędne jest obliczenie współczynnika. Dzięki współczynnikowi można ustalić ekwiwalent, który jest ustalany w każdym roku kalendarzowym. Współczynnik zostaje ustalony poprzez odjęcie od liczby dni w roku kalendarzowym łącznej liczby niedziel, świąt, a także dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12.

 

Po tym, kiedy obliczy się współczynnik, należy ustalić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Aby to zrobić, trzeba podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń pracownika właśnie przez współczynnik. Wówczas otrzymujemy wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. W kolejnej czynności ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzieli się przez 8 – otrzymany wynik to ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Działanie końcowe to pomnożenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin urlopu, którego nie wykorzystał pracownik.  

 

Jeśli pracodawca nie wypłaca Ci ekwiwalentu czy masz wątpliwości co do tego, czy ekwiwalent Ci przysługuje, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy